Basisschool Natuurlijk! - Blerick
MENU

Natuurlijk! locatie ’t Palet

Alexander van Parmastraat 22 / 5923 CJ  Venlo / tel. 077-3967025

 

Waar wij voor staan....

 

Missie en visie

De missie en visie van de stichting Kerobei is de grondslag voor de visie en missie van locatie 't Palet.

Kernwaarden:

 • Iedereen verdient een ongelijke behandeling;
 • We hebben vertrouwen in ontwikkelkracht van kinderen;
 • De lat ligt hoog;
 • Eigenaarschap bij kinderen;
 • Passend onderwijs; 

't Palet kent daarbij de volgende visie-uitspraken:

 • Iedereen verdient een ongelijke behandeling; We houden rekening met verschillen
 • We hebben vertrouwen in ontwikkelkracht van kinderen
 • De lat ligt hoog
 • We werken aan eigenaarschap bij kinderen; kinderen hebben zicht op hun eigen leren en hun eigen leerstijl. Het onderwijs sluit hierbij aan
 • Natuurlijk leren biedt kinderen kansen om op eigen wijze hun leerproces vorm te geven en zo eigenaar te zijn van de eigen ontwikkeling
 • Grote deelname en betrokkenheid van leerlingen bij leren
 • We bieden passend onderwijs binnen onze mogelijkheden en grenzen en binnen de mogelijkheden en grenzen van het kind
 • We hebben goed zicht op leer- en ontwikkelbehoeften van kinderen
 • Kinderen zijn zelfstandig, zelfredzaam en kunnen zichzelf sturen
 • We zorgen voor betekenisvol en eigentijds onderwijs dat aansluit bij de huidige manier van leren van kinderen
 • Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hier sluiten we bij aan
 • We dragen zorg voor een veilige, gezellige en opgeruimde school waar kinderen optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden
 • We stimuleren respectvol omgaan met elkaar en onze omgeving (gebouw, materiaal, etc.)
 • Wij leggen de basis bij kinderen voor goed burgerschap
 • We communiceren open en professioneel met elkaar, ouders en kinderen om zo van en met elkaar te leren
 • We zetten in op participatie van leerlingen en ouders
 • We kiezen bewust tussen methodisch en thematisch werken
 • We kiezen bewust voor heterogeen en homogeen groeperen
 • We zorgen voor kwalitatief goede cultuureducatie en wereldoriëntatie

Vanuit de visie ontstaan de volgende doelstellingen (hier werken we aan):

 • Alle kinderen krijgen onderwijs op maat (ook kinderen aan de boven-en onderkant)
 • Kinderen zijn zich bewust van verschillen en leren hiermee omgaan
 • Kinderen kunnen verbanden leggen vanuit de lesstof naar de maatschappij
 • Kinderen en ouders voelen zich gehoord en gezien
 • Kinderen en ouders voelen zich medeverantwoordelijk
 • Kinderen leren leren
 • We hebben zichtbare gedrags- en omgangsregels binnen 't Palet waarvoor we gezamenlijk verantwoordelijk zijn
 • Door de Vreedzame School meer als leefwijze te hanteren zijn leerkrachten, kinderen en ouders zich bewust van gezond omgaan met elkaar en spreken de kinderen, ouders en leerkrachten meer dezelfde taal
 • De sociaal emotionele ontwikkeling en de leerresultaten van de leerlingen zijn zichtbaar in het leerlingvolgsysteem
 • Zelfstandigheid en zelfsturing
 • Differentiatie
 • Concreet onderwijs vanuit de praktijk
 • Wij werken opbrengstgericht
 • Middels groepsplannen werken we aan onderwijs op maat
 • Leerkrachten bekwamen zich in HGPD denken en doen
 • Op tijd signaleren en in kaart brengen van de mogelijkheden van het kind middels OPP
 • ICT integratie in alle vakken
 • Loslaten van kinderen waar mogelijk
 • We hanteren diverse (coöperatieve) werkvormen
 • Open communicatie met ouders waarin we initiatief nemen
 • Creatieve ontwikkeling
 • We leven voor waar we voor staan
 • Onze eigen ontwikkeling
 • Gebruik maken van (in- en externe) expertise
 • Een opgeruimde school

   

KEROBEI

't Palet is dislocatie van basisschool Natuurlijk!, één van de scholen van de stichting Kerobei.

Missie

De Stichting realiseert hoogwaardig passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op levensbeschouwelijke grondslag voor ieder kind van 0 – 14 jaar.   

Visie 
De Stichting kiest voor één kernwaarde: eigenaarschap. 

Onder ‘eigenaarschap’ verstaan we:

 • eigenaar van de grondslag
 • eigenaar van de missie
 • eigenaar van de relatie met de doelgroepen
 • eigenaar van eigen ontwikkeling 

Eigenaarschap impliceert o.a.: verantwoordelijkheid nemen en dragen – aanspreekbaar zijn op het eigen handelen en resultaten – mee ontwikkelen en innoveren – open staan voor anderen en hen erbij betrekken –optimist zijn (denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden) – oog hebben voor de eigen uniciteit en die van anderen - eigenaar zijn houdt ook in: anderen eigenaar laten zijn.

De kernwaarde “eigenaarschap” krijgt gestalte in:

 1. identiteit 
 2. ontwikkelen en leren 
 3. maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemerschap 
 4. professionele cultuur  
 5. leiderschap 

    

Schooltijden

Maandag   

van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur

Dinsdag

van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

van 08.30 uur tot 12.30 uur

Donderdag

van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag

van 08.30 uur tot 12.30 uur 

 

 

 

Vakantierooster 2018-2019


Eerst schooldag      maandag 20 augustus 2018

 

Herfstvakantie          maandag 15 oktober 2018            t/m      vrijdag 19 oktober 2018

 

Sinterklaas               donderdag 6 december 2018

 

Kerstvakantie           maandag 24 december 2018        t/m       vrijdag 4 januari 2019

 

Carnavalsvakantie  maandag 4 maart 2019                  t/m      vrijdag 8 maart 2019

 

Pasen                        maandag 22 april 2019

 

Meivakantie              dinsdag 23 april 2019                     t/m       vrijdag 3 mei 2019

 

Hemelvaart               donderdag 30 mei 2019                 t/m       vrijdag 31 mei 2019

 

Pinksteren                maandag 10 juni 2019      

 

Zomervakantie         maandag 8 juli 2019                       t/m       vrijdag 16 augustus 2019

 

 

Gymnastiekrooster


We gebruiken de gymzaal bij het MFC ‘op Expeditie’ in de Vossener. 

 

Maandag:

08:30 – 09:15 uur    groep 8

09:15 – 10:00 uur groep 6/7 

Dinsdag:

08:30 – 09:15 uur groep 8

09:15 – 10:00 uur groep 3, 4/5

Vrijdag:

09:00 – 10:00 uur groep 4/5

10:00 – 11:00 uur groep 6/7

   

 

Schoolgids 2018-2019

 

Op deze pagina vindt u de schoolgidsen van basisschool 't Palet.

Deel A beschrijft vooral praktische zaken.

In deel B vindt u informatie over afspraken en protocollen.

 

Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie, dan kan dat uiteraard. U kunt een exemplaar ophalen bij de conciërge.    

 

Pestprotocol

Op 't Palet werken we met een protocol in geval van pesten.  Uitgebreide informatie vindt u hier.

 

 

Managementteam

Nicole Hamers (directeur), Lia Koch (teamleider onderbouw), Philia Gadiot (teamleider bovenbouw)

Meesters en juffen

Petra Trienes (leerkracht groep 1-2), Enny Wijnhoven (leerkracht groep 1-2), Mariska Reer (leerkracht groep 3), Emmie Beelen (leerkracht groep 4/5), Jeanine Roulaux (leerkracht groep 6/7), Sanne Scheres (leerkracht), Suzanne Leenen (leerkracht groep 8), Bart Klerken (leerkracht groep 8)

Ondersteuning

Claudia Hendrix (administratie), Ruud Loobeek (conciërge).

 

 

Oudervereniging

De oudervereniging (O.V.) is er om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De o.v. spant zich in om de belangen van de ouders en kinderen te behartigen t.a.v. het lesgeven en het welzijn van de kinderen. Ouders zijn automatisch lid van de o.v.


De o.v. bestaat uit:

Voorzitter: Eva Fernandez, moeder van Aaron (groep 6/7) en Oscar (groep 4/5)
Secretaris: Marleen Heuvelmans, moeder van Teun (groep 6/7) en Meike (groep 4/5)                           
Penningmeester: Pascal Schouten

Leden: 

Wilmy Jacobs, moeder van Irma (groep 6/7), Asli Deveci,  moeder van Kenan (groep 6/7) en Elizan (groep 3/4). Carel Lapoutre, vader van Ruben (groep 4/5) en Manon (groep 3) Anouk-Elaine Mickers, moeder van Joackim (groep 8) Fabiënne (groep 6/7) en Raphaël (groep 4/5). Linda Janssen, moeder van Jikke (groep 6/7) en Dex (groep 3)

De O.V. vergadert eens in de 2 maanden. Die vergaderingen zijn openbaar (deze is te vinden op het ouderportaal en ’t Paletin. Op de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af voor de activiteiten en voor de besteding van de financiën. Op deze jaarvergadering treden bestuursleden af en worden ze desgewenst herkozen. We vragen een vrijwillige ouderbijdrage. Van dat geld organiseren we diverse feesten en evenementen. In dat bedrag zit ook de bijdrage voor de koekjes die we kopen voor de verjaardagen van de kinderen. 


 

Schoolplan 2015-2019

Het nieuwe schoolplan voor de periode 2015-2019 is geschreven en gebaseerd op het strategisch beleidsplan van de stichting Kerobei. We beschrijven in dit schoolplan ons schoolontwerp en onze ambities voor de toekomst. Afgeleid van het schoolplan wordt er een jaarplan geschreven. 

 

Jaarplan

Vanuit het schoolplan 2015-2019 maken we jaarlijks een plan met concrete doelen en activiteiten voor het komende schooljaar. Voor 2018-2019 werken we vanuit rust en stabiliteit aan de overgang van de kinderen en team van locatie ’t Palet naar locatie Natuurlijk! in de Vossener.

Speerpunt dit jaar is het werken in combinatiegroepen. Daarnaast borgen we de onderwijsontwikkelingen die we de laatste jaren in gang hebben gezet, zoals begrijpend lezen/luisteren – Leesweek, HGPD denken en doen, Passend Onderwijs, Coöperatieve Werkvormen en Vreedzame School.

Binnen Kerobei werken we samen in clusters van scholen, voor locatie ’t Palet zijn dit Natuurlijk!, Extralent en de Springbeek. In het kader van samen weten en kunnen we meer dan alleen, zien we dit als een kans om te leren van en met elkaar. Ook buiten de schoolmuren van ’t Palet.

 

Ouders

We doen het niet alleen, maar samen...

Op locatie 't Palet vinden we de samenwerking met ouders belangrijk.

We willen graag weten wat ouders bezighoudt.

Vragen, opmerkingen, suggesties of klachten: de deur staat open!

Dus loop naar binnen of maak een afspraak.

 

Verlofaanvraag

 

Leerplichtwet en verlofregeling

 

Ouders stellen ons regelmatig de vraag of een kind een dag verlof kan krijgen voor (speciale) gebeurtenissen. Ook constateren we weleens dat leerplichtige (vanaf 5 jaar!!) leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn. Als school zijn we verplicht om ons te houden aan de leerplichtwet. Hierin worden richtlijnen gegeven waaraan we ons al school dienen te houden. Hieronder staan de uitzonderingen op de regel.

·    Religieuze verplichtingen

Wanneer het kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. U krijgt echter alleen verlof op de dag van de verplichting zelf. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien het kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient dit minimaal twee weken van te voren bij de directeur van de school gemeld te worden.

·    Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. 

Om aanspraak te kunnen maken moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

• als u zelfstandig ondernemer bent, moet u dit aan kunnen tonen door inzage in uw boekhouding te geven of een verklaring van uw accountant te overleggen, waaruit moet blijken dat u afhankelijk bent van de hoofdinkomsten in die periodes waarin de reguliere schoolvakanties vallen. Meestal zijn dit seizoensgebonden inkomsten

• als u werknemer bent moet u een werkgeversverklaring overleggen waar in duidelijk omschreven staat waarom u niet in de reguliere schoolvakanties verlof kunt krijgen, onder vermelding van de specifieke aard van uw beroep en de op te nemen verlofperiode.

Verder moet u met de volgende voorwaarden rekening houden:

• in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij er kan worden aangeven waarom dat niet mogelijk was;

• de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;

• de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het weleens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang dat de ouder een doktersverklaring uit het vakantieland mee neemt, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt.

·    Andere gewichtige omstandigheden

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

        • een verhuizing van het gezin;

        • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;

        • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de              directeur en/of de leerplichtambtenaar);

        • overlijden van bloed- of aanverwanten;

        • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60- jarig 

          (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden: 

         • familiebezoek in het buitenland;

         • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;

         • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

        • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan (ook niet bij ambts- of huwelijksjubilea);

        • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;

        • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

 

Indienen verlofaanvraag

 

·    Hoe wordt een aanvraag ingediend?

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur en bij de teamleiders. De volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, dienen bij de directeur van de school te worden ingeleverd. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. Deze neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

 

·    Niet eens met het besluit?

Wanneer het verzoek om extra verlof wordt afgewezen en de ouders zijn het niet eens met dat besluit, dan kunnen ze schriftelijk bezwaar maken bij de persoon die het besluit heeft genomen. Hoe u dat kunt doen, kunt u bij de directie van de school navragen.

 

·    Ongeoorloofd verzuim

Als de school constateert dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim dan zijn we verplicht dit aan de ambtenaar leerplicht te melden. Ongeoorloofd verzuim is ook te laat op school aanwezig zijn, we zijn verplicht dit aan de ambtenaar leerplicht te melden. We verwijzen u hiervoor graag naar de schooltijden. Te laat komen is een strafbaar feit en hier kan een boete op volgen, opgelegd door de leerplichtambtenaar. Indien we als school melding doen dan zullen we u hiervan per op de hoogte brengen. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

 

Ziekmelden

Het ziekmelden van uw kind kan telefonisch vanaf 8.00 uur via 077-3967025.

Uiteraard mag u dit ook persoonlijk komen melden.

 

Schoolverzuim

Het kan gebeuren dat uw kind één of meer dagen niet naar school kan komen, omdat het ziek is. Ziekmeldingen verzoeken wij u dringend zelf te doen, vóór aanvang van de lessen, middels een briefje of telefoontje (niet via een broertje of zusje). Bij het opmaken van de absentielijst hoeft de groepsleraar zich dan geen zorgen te maken waarom het kind afwezig is. Om het verzuim zoveel mogelijk te beperken, vragen we U dringend bezoeken aan tandarts, dokter, e.d. indien mogelijk buiten schooltijd te plannen. Dit komt het dagelijks werkritme zeer ten goede. Is dit onmogelijk dan volstaat een (vroegtijdige!) melding aan de leerkracht van uw kind, die het verzuim vervolgens zal administreren.

Wanneer een leerling niet afgemeld wordt zal er altijd naar huis gebeld worden.

 

 

Brood en spelen

Overblijven - Tussenschoolse opvang - TSO

Tussenschoolse opvang

 

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussen schoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn.  Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussen schoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in de school specifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is. Kinderen nemen zelf hun eten van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energydrank zijn tijdens de tussen schoolse opvang niet toegestaan.

 

Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussen schoolse opvang, dient ingeschreven te staan bij Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl/aanmelden. Ook wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via de website www.broodspelen.nl. Houdt u bij het opzeggen van de tussen schoolse opvang rekening met 2 weken opzegtermijn. 

 

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06-81338580 of via de e-mail op palet-venlo@broodspelen.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Het kantoor is  telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 033 - 258 86 84 of via info@broodspelen.nl

 

Naschoolse activiteiten  

De leukste naschoolse activiteiten vind je bij Padxpress. Padxpress is een hip, eigentijds en spannend programma voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Uitgangspunt is een familie van tien padden. Deze tien padden zijn allemaal anders. Ze hebben hun eigen hobby’s, interesses en talenten. Deze paddenfamilie trekt rond langs scholen en richt tijdelijke clubs op waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken. In hun clubhuizen doen ze allerlei toffe activiteiten en nemen zo kinderen mee in de zoektocht naar hun talent. Met dit naschools platform krijgen alle kinderen de mogelijkheid om workshops/lessen en/of activiteiten te volgen op het terrein van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur. 

Oftewel zeer zeker de moeite waard om al het beweegaanbod op de website van www.padxpress.nl te bekijken en je kind in te schrijven voor één van de leuke activiteiten.

Volg PadXpress ook op Facebook om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

 

Buitenschoolse opvang - BSO

Spring Kinderopvang –Buitenschoolse opvang

Lekker ontspannen

Buitenschoolse opvang bij Spring betekent; een uitdagende en veilige plek waar uw kind lekker kan spelen met andere kinderen. De nadruk ligt op fijne ontspanning na een lange schooldag.

 

Waarom kiezen voor buitenschoolse opvang van Spring?

 

Spring biedt superleuke activiteiten, afgestemd op de leeftijd van uw kind(-eren). Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.

Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.

Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een “lekker dicht bij thuis”-gevoel.

De kinderen van basisschool ‘t Palet worden opgevangen bij buitenschoolse opvang Robinson, gevestigd in MFC ‘Op Expeditie’.

 

Wat is Spring Actief?

 

Al onze pedagogisch medewerkers gebruiken de methode Spring Actief bij het samenstellen van hun activiteitenprogramma. Spring Actief is een voorbeeld van methodisch werken; een methode voor het bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten. Methodisch werken is een belangrijke voorwaarde om ons te onderscheiden op kwaliteit.

Bij Spring Actief is de ‘schijf van 5’ onze kapstok. We overschatten kinderen als we denken dat ze de hele dag op een goede manier vrij kunnen spelen. Kinderen hebben inspiratie en structuur nodig. Andersom moeten pedagogisch medewerkers niet alles voor ze bepalen. Samen met de kinderen willen we de programma’s bepalen. We zoeken naar de balans en zorgen daarbij dat alle belangrijke ontwikkelingsgebieden aan bod komen.

De 5 ontwikkelingsgebieden zijn:

Creatief: Lekker om te doen, zonder dat het einddoel vastligt. Iets nieuws maken door het materiaal te veranderen

Constructief: Meer planmatig toewerken naar een einddoel. Construeren, bouwen, iets nieuws maken van bestaand materiaal

Cognitief: Activiteiten waarbij het gebruik van het verstand voorop staat.

Sociaal: Voor en met elkaar bezig zijn, samenspelen of zelf iets doen voor een ander.

Motorisch: Bewegend actief zijn. Zowel met je hele lijf als heel fijntjes met behendigheidsspelen

 

Vakantie opvang op maat

Zowel in schoolweken als in de vakantie periode biedt Spring opvang op maat. Zo kunt u zelf kiezen hoeveel opvang u wenst. Ook is incidentele opvang mogelijk. In de vakanties worden de buitenschoolse opvang locaties binnen Blerick samengevoegd, zodat we ook in de vakantie periode een aantrekkelijk activiteiten programma kunnen aanbieden.

Kijk voor alle informatie op onze website: www.spring-kinderopvang.nl

 

Spring Kinderopvang

 

Klantenservice: tel. 088 2088 208 - e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl.

 

Klachtenregeling

Kerobei is een professionele organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of faalt de communicatie. Via instrumenten als de gesprekkencyclus, planning en control, managementrapportages, inspectierapporten en tevredenheidsonderzoeken monitoren we de kwaliteit van het onderwijs en sturen daar waar nodig bij. Ook klachten zijn een meetinstrument. Om deze reden heeft Kerobei een klachtenregeling. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar de processen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Kerobei is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, die in stand wordt gehouden door Onderwijsgeschillen. Voor de regeling verwijzen we naar de site van Kerobei (www.kerobei.nl).

 

Ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen neemt de klachtencommissie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van alle zaken. De leden van de klachtencommissie hebben geheimhoudingsplicht van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. 

 

Schoolcontactpersonen

Wanneer er iets is dat u niet bevalt of waar u zich aan stoort, kunt u allereerst naar de betreffende persoon toe gaan om dit te bespreken.

Wanneer u dit lastig vindt of wanneer u zich onvoldoende gehoord voelt kunt u contact opnemen met iemand van het managementteam of een van de, hieronder genoemde, schoolcontactpersonen. Deze laatsten horen uw verhaal aan en kijken samen met u, hoe u verder kunt.

 

Op 't Palet is dit Suzanne Leenen (groep 8)