Basisschool Natuurlijk! - Blerick
MENU

Het strategisch beleidsplan komt tot stand door:

De eisen van het Ministerie van Onderwijs, de ontwikkelingen van de gemeente Venlo, het strategisch beleidsplan van de stichting Kerobei, de schoolanalyse door het schoolbestuur, het beleidsplan 2015-2016 van Kerobei, de schoolonderzoeken door de inspectie, de zelfevaluatie van het lerarenteam, de analyse van de opbrengsten vanuit het CITO leerlingvolgsysteem, de opbrengsten van het tevredenheidsonderzoek bij ouders, leerlingen, personeel en de resultaten van de Eindtoetsen, dragen allemaal bij aan het Management Informatie Systeem. 

Dit betekent voor NATUURLIJK!:

Algemeen: Op bs NATUURLIJK! wordt gewerkt met autonome werk/expertisegroepen bestaande uit personeelsleden van school.

Het activiteitenplan wordt uitgewerkt in 90-dagen-plannen met een gezamenlijk startmoment, een tussenbalans en een balansmoment aan het einde van elke periode. Tijdens de tussenbalansmomenten wordt vooral gekeken of we de juiste acties doen, we nog steeds op koers liggen en het te bereiken doel nog steeds realiseerbaar is. Bij het laatste balansmoment na 90 dagen wordt gereflecteerd op het proces en de bereikte effecten c.q. het rendement én vooruitgekeken naar de nieuwe planperiode van 90 dagen. De nieuwe plannen worden dan uitgewerkt, gedeeld en verrijkt.

Bovenstaande houdt nadrukkelijk in dat een uitvoerige beschrijving van álle onderwerpen en acties in de loop van het schooljaar c.q. ontwikkeling van de school toegevoegd worden aan dit dynamisch activiteitenplan op het moment dat deze ingepland worden. Om ruimte te creëren en te behouden voor de primaire taak van de leerkracht (lesgevende en lesgebonden taken) beschermen we ons zelf door vóóraf actief na te denken over wat we graag willen én op het moment van aanpak tijd te nemen om concrete acties te noteren om de te bereiken effecten te realiseren. Ervaring heeft ons geleerd dat tijdens een schooljaar regelmatig andere niet geplande onderwerpen erbij komen, die tijd en energie vergen. 

Het meest actuele strategisch beleidsplan vindt u hier