Basisschool Natuurlijk! - Blerick
MENU

Vreedzame School

Basisschool Natuurlijk! is een school waar kinderen en leerkrachten graag naar toe gaan en zich thuis voelen.
We bereiken dit door samen een sfeer te creëren waar elk kind gewaardeerd wordt. Zowel de kinderen als de leerkrachten hebben hierin een actieve rol. Samen zijn we hiervoor verantwoordelijk. We gaan respectvol met elkaar om. Elk kind doet er toe. Elk kind mag zijn wie het is met zijn eigen mogelijkheden.

De Vreedzame school: nog krachtiger en zichtbaarder op Basisschool Natuurlijk!

 

Aanpak Vreedzame School

 

Leerling-/deelnemersparticipatie

Vanaf 2010 werken we met het programma Vreedzame school.  
Wat willen we?
We willen een sfeer  creëren waarin veiligheid, geborgenheid en wederzijds respect belangrijke waarden zijn. Een sfeer waarin we vertrouwen hebben en geven. Wat we doen staat in het teken van het versterken van elkaar. Hierdoor groeit het gevoel van eigenwaarde. Kinderen die emotioneel vrij kunnen relaties aan gaan met anderen en beter in contact treden met de wereld om hen heen.

Samen werken we aan een hechte gemeenschap waaraan iedereen kan deelnemen.

 

Hoe doen we dit?

We volgen met de hele school het programma van de Vreedzame School om te komen tot een gezamenlijk spoor met een aanpak die door de gehele school is afgestemd.


-          We spreken dezelfde taal, termen die in het programma de Vreedzame School   worden aangeboden zijn uitgangspunt van ons denken en
            handelen.

-          Elke leerkracht werkt dagelijks aan het toepassen van het gedachtegoed uit de Vreedzame school.

-          Kinderen en leerkrachten samen zijn verantwoordelijk voor sfeer in de klas. Ieder is

            aansprakelijk en aanspreekbaar voor het eigen gedrag.

-          Bij het omgaan met conflicten wordt door de gehele school hetzelfde stappenplan gehanteerd dat kinderen en leerkrachten gebruiken om
deze conflicten op de win-win manier op te lossen.

-          We vergroten de betrokkenheid van leerlingen door hen actief  te laten participeren.

-          We vergroten de ouderbetrokkenheid door regelmatig interactieve infoavonden te

            organiseren.


Leerlingenraad

We hebben een leerlingenraad waarin leerlingen van groep 3 t/m 8 participeren. Vijf keer per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar en worden er zaken besproken die leerlingen of leerkrachten inbrengen.

Mediatoren

We leiden leerlingen op tot mediator.
Plan van aanpak:

-       In groep 6 mogen kinderen solliciteren als mediator

-       Vervolgens krijgen de kinderen een opleiding van 6 weken. Deze opleiding wordt verzorgd door twee gecertificeerde leerkrachten.

-       Na de opleiding gaan kinderen 6 weken stage lopen en krijgen tijdens deze stageperiode een maatje.

Mediatoren krijgen hun diploma en gaan aan de slag als mediator. 

Momenteel zijn er 33 mediatoren die conflicten oplossen op de speelplaats

Er zijn veel minder conflicten

Kinderen zijn eigenaar van een veilige schoolomgeving en voor een goede sfeer in de klas. 

Kinderen geven ook op andere scholen presentaties om scholen te informeren.

We maken de verbinding naar de Vreedzame Wijk zodat ook na school kinderen veilig kunnen spelen.